માણસની આંખ જીભ કરતાં અનેકવાર વધુ કહી આપે છે અને સાચું કહી આપે છે એના સંદેશા વાંચતા શિખીએ.............................. સમય એ સૌથી મોટો સલાહકાર છે