માણસની આંખ જીભ કરતાં અનેકવાર વધુ કહી આપે છે અને સાચું કહી આપે છે એના સંદેશા વાંચતા શિખીએ.............................. સમય એ સૌથી મોટો સલાહકાર છે

ઇન્સ્પેક્શન

ઇન્સ્પેક્શન ચેકલીસ્ટ

નીચેની લીંક પરથી ઇન્સ્પેક્શન પત્રકો ડાઉનલોડ કરી ફક્ત હેડર માં એક વાર તમારી શાળાનું નામ લખો જેથી તમામ પત્રકો તૈયાર થઈ જશે